SBM bygg & ENTREPRENAD AB

 

 

Besöksadress:

Hjälmarvägen 75

702 86 Örebro

SBM:S MILJÖPOLICY & MILJÖMÅL

 

Vi på SBM i Örebro AB följer gällande miljölagstiftning, förordningar, föreskrifter och andra krav. Vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.

De byggnader som vi bygger kommer stå kvar under lång tid vilket gör att de påverkar vår miljö och ska i den mån det går bidra till en bättre inomhus samt utomhusmiljö.

Vi som arbetar på SBM i Örebro AB ska vara goda förebilder genom att ta vårt ansvar och arbeta aktivt för ett mer hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. För att trygga en hållbar utveckling så behövs det långsiktighet, helhetssyn och engagemang.

Detta innebär bland annat att:

Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med tydliga mål och försöker ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Det gör vi genom att samarbeta med leverantörer som aktivt arbetar för en bättre miljö. Vi väljer I den mån det är möjligt ett miljövänligare och giftfriare alternativ på våra produkter.

Vi ser till att sträva efter att nå våra miljömål.

Detta gör vi genom att varje år uppdatera vår miljöpolicy och att alla är delaktiga i arbetet med att uppfylla våra mål.

Vi försöker att minska företagets energiförbrukning och strävar efter att släppa ut mindre kemikalier.

Genom att uppdatera våra el och batterimaskiner till nyare uppdaterade verisioner när de behöver bytas ut samt i den mån som möjligt samåka och uppdatera vår bilpark till nyare miljövänligare bilar.

Vi sorterar våra restprodukter

Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall enligt gällande regler och föreskrifter.

 

 

MILJÖMÅL

 

SBM i Örebro AB vill vara en del i strävan mot en hållbar utveckling och att bidra till att de  nationella miljökvalitetsmålen uppfylls.

Genom att arbeta efter, de för oss väsentliga delar, i Sveriges 16 miljökvalitetsmål lägger vi den grund som behövs i vårt miljöarbete.

Vi väljer enbart leverantörer som är med i sunda hus och/eller basta för att säkra miljöarbetet genom hela kedjan.

Vi erbjuder produktalternativ med mindre miljöfarliga ämnen när det gäller exempelvis isolering, fogmassor och spånskivor.

 

 

Alla på SBM i Örebro AB ska ha kunskaper i miljö och materialinventering. Många byggnader från 1950 -60 -70 tal börjar nu renoveras i stor utsträckning. Flertalet av dessa byggnader innehåller miljöstörande ämnen som asbest och PCB. Det är av stor vikt att vi som arbetar med renovering vet vad vi ska kolla efter samt vet vad som krävs för ett säkert arbete.

 

 

 

Fortsättningsvis så strävar SBM i Örebro AB i vårt miljöarbete att bidra till en begränsad klimatpåverkan genom följande:

Öka effektiviteten i användning av energi och råvaror.

Gå från fossila drivmedel till eldrift och de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.

Minska körsträckan.

Öka användningen av resfria möten.

Gå från fossil el och energi till förnybar.

Gå från fossila råvaror till förnybara.

Minska mängden avfall och öka andelen av avfallet som går till återanvändning och materialåtervinning.

Minska matsvinnet som genereras av företaget vid till exempel fika, luncher och middagar.

Använd miljöcertifierade träprodukter.